Regulamin korzystania z Platformy Let-Me Connect-You

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług za pośrednictwem interaktywnej Platformy Let Me Connect You, zlokalizowanej w serwisie internetowym pod domeną www.c-u.pl i www.let-me-connect-you.pl, wspomagającej procesy poszukiwania oraz wyboru profesjonalnych wykonawców instalacji fotowoltaicznych na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE). Niniejszym Regulamin stanowi jednocześnie regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Platforma, jej funkcjonalności oraz usługi świadczone przez Administratora za jej pośrednictwem przeznaczone są dla podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, państwowych i komunalnych osób prawnych, spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz osób fizycznych zainteresowanych realizacją przedsięwzięć z wykorzystaniem ogólnopolskich programów, które mają na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła jak mikro instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła.
  3. Funkcjonalności Platformy Let Me Connect You obejmują:
   1. składanie za pośrednictwem Platformy przez Zamawiających Zapytań celem uzyskania Wyceny realizacji planowanego lub potencjalnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE);
   2. składanie za pośrednictwem Platformy przez Wykonawców Wycen przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE) w oparciu o przekazane za jej pośrednictwem Zapytania;
   3. organizację za pośrednictwem Platformy spotkań biznesowych, stanowiących następstwo zainteresowania Zamawiającego daną Wyceną Wykonawcy, zmierzających do określenia warunków współpracy Stron w ramach danego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
   4. inne usługi dodatkowe;
  4. Składane i przekazywane za pośrednictwem Platformy Let-Me Connect-You Zapytania i Wyceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, lecz mają jedynie charakter informacyjny.
  5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1 Administrator oznacza każdorazowo Connect-You Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Katowicach (40-101) przy ulicy Chorzowskiej 150, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852254, NIP: 6342979757, REGON: 386636003;
   2 Platforma oznacza każdorazowo stanowiące wyłączną własność Administratora specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (aplikacyjne) wspomagające procesy poszukiwania oraz wyboru profesjonalnych wykonawców instalacji fotowoltaicznych na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie energetyki słonecznej, chronione jako wytwór działalności twórczej Administratora przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz odpowiednimi postanowieniami prawa międzynarodowego, zlokalizowane w Witrynie;
   3 Użytkownik oznacza każdorazowo Zamawiającego lub Wykonawcę, który dokonał rejestracji na Platformie;
   4 Zamawiający oznacza każdorazowo osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, która dokonała – jako Zamawiający – rejestracji w Platformie celem składania Zapytań w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług w ramach Platformy;
   5 Wykonawca oznacza każdorazowo osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, która dokonała – jako Wykonawca – rejestracji w Platformie w związku z zainteresowaniem realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie energetyki słonecznej i której konto zostało aktywowane przez Administratora w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług w ramach Platformy;
   6 Zapytanie

   oznacza każdorazowo elektroniczną informację umieszczaną w Platformie przez Zamawiającego lub specjalistów Platformy w skutek uprzedniej wizji technicznej mającą na celu przedstawienie podstawowych założeń planowanego lub potencjalnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE). Zapytanie zmierza do uzyskania: (i) informacji o potencjalnych Wykonawcach gotowych do realizacji przedsięwzięcia oraz (ii) Wycen. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, lecz jedynie materiał o charakterze informacyjnym;

   7 Wycena

   oznacza każdorazowo elektroniczną informację umieszczaną w Platformie przez Wykonawcę stanowiącą odpowiedź na Zapytanie danego Zamawiającego, obejmującą m.in. propozycję wstępnych warunków wykonania przedsięwzięcia objętego Zapytaniem oraz orientacyjną cenę jego wykonania ustaloną na podstawie informacji zawartych w Zapytaniu. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, lecz jedynie materiał o charakterze informacyjnym;

   8 Umowa o świadczenie usług oznacza każdorazowo umowę o świadczenie usług zawartą między Administratorem a: (i) Zamawiającym lub odpowiednio (ii) Wykonawcą, określającą podstawowe zasady i warunki współpracy Stron w ramach Platformy. Zawarcie Umowy o świadczenie usług stanowi podstawowy warunek aktywacji konta Wykonawcy w Platformie;
   9 Umowa wykonawcza Oznacza każdorazowo umowę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Zapytaniem, zawartą poza Platformą przez Zamawiającego z Wykonawcą na skutek samodzielnych czynności i decyzji podjętych przez te Strony, wykonywaną na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność tych Stron;
   10 Konto oznacza każdorazowo przydzieloną Zamawiającemu lub Wykonawcy, identyfikowaną za pomocą adresu poczty elektronicznej, część Platformy, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności przypisanych dla danego rodzaju Użytkownika, w tym dostęp do wszelkich niezbędnych danych i informacji związanych z korzystaniem z Platformy;
   11 Witryna oznacza stronę internetową stanowiącą wyłączną własność Administratora, której część składową stanowi Platforma Let Me Connect You, zlokalizowaną pod domeną www.c-u.pl i www.let-me-connect-you.pl;
   12 Regulamin oznacza każdorazowo niniejszym Regulamin korzystania z Platformy Let Me Connect You;
  6. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w Witrynie (w tym Platformie), w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, know-how, metodyka działania Platformy oraz jej rozwiązania techniczne, nazwa Witryny (lub Platformy), znaki towarowe Administratora lub partnerów Platformy (zamieszczone pod adresem /partnerzy), w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, projekty, szkice, rysunki, slogany, treści merytoryczne lub inne utwory, bez względu na formę ich prezentacji lub utrwalenia, w tym opisy świadczonych przez Administratora usług stanowią wyłączną własność Administratora lub ich właścicieli, nadto podlegają bezwzględnej ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz konwencji międzynarodowych. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przejmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na fakt, że wykorzystywanie w jakikolwiek sposób wskazanych wyżej praw lub utworów bez zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione (w szczególności w celu tworzenia utworów lub rozwiązań analogicznych lub podobnych przyjętych w Platformie). Zabrania się kopiowania, powielania, korzystania, rozporządzania w jakiejkolwiek formie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, odpłatnie lub nieodpłatnie z jakichkolwiek treści zamieszczonych pod adresem Witryny (oraz na Platformie) pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane naruszenie, przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, w tym podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niedopuszczalne jest umieszczanie w witrynie treści uznawanych powszechnie za niewłaściwe lub obraźliwe, treści wprowadzających w błąd lub innych zmierzających do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego czy też uczciwości kupieckiej.
 2. Rejestracja na Platformie Let Me Connect You
  1. Warunkiem korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Platformę jest dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie, polegającej na podaniu niezbędnych informacji wymaganych formularzem rejestracyjnym oraz zapoznanie się i akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz obowiązującej w serwisie Polityki Prywatności. Administrator niniejszym wskazuje, iż brak akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności lub niepodanie przez Użytkownika wszelkich wymaganych danych uniemożliwia założenie Konta w serwisie, w konsekwencji zaś skorzystanie z jego funkcjonalności.
  2. Rejestracja Zamawiającego na Platformie Let Me Connect You jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja Wykonawcy na Platformie jest dobrowolna i odpłatna. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 1.459,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) netto powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT. Brak wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie zakreślonym Wykonawcy Umową o świadczenie usług upoważnia Administratora do wstrzymania dostępu Wykonawcy do Platformy oraz jej funkcjonalności do czasu jej uiszczenia.
  3. Dla Użytkowników będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, rejestracja oraz wszelkie inne czynności realizowane w ramach Platformy winny być wykonywane przez osoby posiadające należyte umocowanie do działania w ich imieniu.
  4. Dla dokonania skutecznej rejestracji na Platformie niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora (w tym dla prowadzonego procesu rejestracji) w zakresie opisanym obowiązująca dla serwisu Polityką Prywatności. Zgoda wyrażana jest zawsze dobrowolnie. Brak powyższej zgody na etapie rejestracji Użytkownika uniemożliwia skuteczne założenie konta w Platformie oraz korzystanie z jej funkcjonalności. Zgoda na przetwarzanie danych w przedmiotowym zakresie może być w każdym czasie cofnięta.
  5. W celu rejestracji w Platformie za pomocą interaktywnego formularza rejestracji, należy wykonać poniższe kroki:
   1. dokonać wyboru dostępnego sposobu rejestracji w zależności od wyboru rodzaju rejestrowanego w Platformie Użytkownika, tj.: (i) rejestracja Zamawiającego (w podziale na kategorie Domy jednorodzinne, Przemysł / Samorządy / Spółdzielnie / Sektor Agro) lub (ii) rejestracja Wykonawcy;
   2. podać dane niezbędne do rejestracji w oparciu o wyświetlane w formularzu rejestracyjnym (zamieszczonym na stronie /rejestracja) informacje i wskazówki, wygenerować hasło, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym treścią ust. 4. powyżej. W przypadku Zamawiających będących osobami fizycznymi, dokonującymi rejestracji w ramach kategorii „Domy jednorodzinne”, Użytkownik dokonuje wyboru interesującego go programu wsparcia finansowego nadto – na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego – udziela informacji o rodzaju przedsięwzięcia, którym jest zainteresowany.
   3. wybrać opcję „Zarejestruj się”
  6. Po zakończeniu procesu rejestracji w Platformie i wybraniu opcji „Zarejestruj się” wygenerowana zostanie przez Administratora informacja elektroniczna potwierdzająca pomyślne utworzenie Konta w serwisie. Informacja powyższa zostanie przesłana na adres email Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym i zawierać będzie opis czynności niezbędnych do podjęcia przez Administratora w celu aktywacji konta Użytkownika w serwisie lub podjęcia dalszych czynności związanych z Wyceną zamierzonych przez Użytkownika przedsięwzięć inwestycyjnych.
  7. Konto Wykonawcy zarejestrowanego w serwisie – do czasu jego aktywacji przez Administratora - umożliwia zalogowanie w Platformie oraz wyłącznie dostęp do danych rejestracyjnych Użytkownika. Warunkiem aktywowania konta Wykonawcy, co za tym idzie uzyskania pełnej funkcjonalności Platformy jest:
   1. wniesienie opłaty rejestracyjnej, o której mowa w ust. 2 powyżej;
   2. pomyślna weryfikacja przez Administratora danych Wykonawcy podanych na etapie rejestracji Konta w Platformie. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia do Wykonawcy z wnioskiem o udokumentowanie danych podanych na etapie rejestracji; oraz
   3. podpisanie przez Wykonawcę z Administratorem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Platformy, która zostanie wygenerowana na podstawie danych Wykonawcy podanych na etapie rejestracji Konta w Platformie. Umowa o świadczenie usług, o której mowa powyżej winna być podpisana przez Wykonawcę (lub przez osoby umocowanie do działania w jego imieniu, zgodnie z danymi z właściwego rejestru publicznego), a następnie – po jej zeskanowaniu – zamieszczona w dziale „Umowy”, stanowiącym część Konta Wykonawcy. Wykonawca, akceptując warunki niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się ponadto do doręczenia Administratorowi podpisanego egzemplarza Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych licząc od dnia zarejestrowania Konta w serwisie;
  8. Konto Wykonawcy zarejestrowanego na Platformie zostaje aktywowane przez Administratora z chwilą dokonania pomyślnej weryfikacji danych Wykonawcy, o których mowa w ust. 2.6.1. powyżej oraz dokonania pomyślnej weryfikacji podpisanej przez Wykonawcę, a zamieszczonej w dziale, o którym mowa w ust. 2.6.2. powyżej, Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Platformy. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków opisanych treścią ust. 2.6. powyżej uniemożliwia aktywację Konta Wykonawcy na Platformie, w konsekwencji zaś korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu Let-Me Connect-You.
  9. W przypadku zamieszczenia przez Wykonawcę kopii podpisanej Umowy o świadczenie usług w dziale, o którym mowa w ust. 7.3. powyżej, przy jednoczesnym zaniechaniu dostarczenia przez Wykonawcę Administratorowi podpisanego egzemplarza Umowy w terminie tamże wskazanym, Administratorowi przysługuje prawo do zawieszenia funkcjonalności Konta Wykonawcy na Platformie. W przypadku zawieszenia Konta Wykonawcy w warunkach wyżej opisanych Konto - do czasu dostarczenia podpisanego egzemplarza Umowy - umożliwia zalogowanie w Platformie oraz wyłącznie dostęp do danych rejestracyjnych Wykonawcy.
  10. Po zakończeniu procesu aktywacji Konta Wykonawcy w Platformie wygenerowana zostanie przez Administratora informacja elektroniczna potwierdzająca pomyślną aktywację Konta. Informacja powyższa zostanie przesłana na adres email Wykonawcy podany w formularzu rejestracyjnym i zawierać będzie informację o dostępie Użytkownika do pełnej funkcjonalności Platformy.
  11. Z chwilą rejestracji Użytkownika jako Zamawiającego na Platformie, zawarta zostają między Administratorem a Zamawiającym Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Platformy dla funkcjonalności dedykowanej Zamawiającym.
 3. Konto Użytkownika na Platformie Let Me Connect You
  1. Konto Użytkownika na Platformie:
   1. jest niezbywalne. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania danych swojego Konta (w tym loginu i hasła) lub możliwości korzystania z niego jakimkolwiek podmiotom trzecim, nie jest uprawniony również do wykorzystania Kont innych Użytkowników Platformy;
   2. obejmuje dane poufne takie jak login i hasło przypisane do danego Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w ścisłej poufności przedmiotowych danych, w tym podjęcia kroków zmierzających do ochrony tych danych przed kradzieżą lub zagubieniem. Hasło do Konta wygenerowane przez Platformę na etapie rejestracji (lub zaktualizowane w późniejszym czasie przez Użytkownika) nie jest znane Administratorowi Platformy. W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie hasła i / lub loginu wykorzystywanego na Platformie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zmiany hasła, za pośrednictwem opcji dostępnej po zalogowaniu na Koncie Użytkownika oraz niezwłocznego powiadomienia Administratora o takim zdarzeniu (celem weryfikacji potencjalnych ryzyk związanych z takim zdarzeniem). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Użytkowników obowiązku ochrony danych, o których mowa powyżej, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
   3. wymaga – w przypadku zmian po stronie Użytkownika – aktualizacji jego Danych zamieszczonych na Koncie. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia aktualności danych zamieszczonych w Platformie, w szczególności zaś danych adresowych, pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich doręczeń kierowanych do Użytkownika na dotychczasowy, niezmieniony adres zamieszczony w Koncie Użytkownika;
  2. Po prawidłowej rejestracji Użytkownika na Platformie oraz aktywacji jego konta w sposób opisany powyżej (dla Wykonawcy), utworzone zostaje Konto o funkcjonalnościach uzależnionych od danego rodzaju Użytkownika Platformy, w tym:
   1. Konto Zamawiającego, obejmujące m.in. dane Konta (wraz z możliwością ich bieżącej edycji), funkcję zmiany hasła przeznaczonego do logowania na Platformie oraz moduły specjalistyczne przeznaczone do:
    1. składania za pośrednictwem Platformy Zapytań celem uzyskania Wyceny realizacji planowanego lub potencjalnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE), na podstawie uprzednio predefiniowanego w Platformie zestawu pytań branżowych. Dla uszczegółowienia zakresu zapytania Platforma umożliwia również załączenie przez Zamawiającego do Zapytania dokumentów lub informacji zewnętrznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia oraz Wyceny (funkcjonalność dostępna dla Zamawiających innych niż osoby fizyczne);
    2. podglądu danych i informacji zgromadzonych w toku wizji technicznej, niezbędnych dla określenia podstawowych parametrów technicznych Zapytania obejmującego zamiar realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z zakresu odnawialnych źródeł energii, którego realizacją jest zainteresowany Zamawiający, przeprowadzonej przez specjalistów Platformy jako następstwa rejestracji Zamawiającego – będącego osobą fizyczną – w ramach kategorii „Domy jednorodzinne”, dostępnej w Platformie;
    3. analizy Wycen złożonych przez Wykonawców w odpowiedzi na dane Zapytanie Zamawiającego, obejmujące m.in. informacje o terminach przygotowania Wycen, ich treść (wraz z możliwością pobrania), status aktualnych negocjacji prowadzonych między Stronami Zapytania w celu zawarcia umowy wykonawczej (w tym terminy planowanych spotkań biznesowych) oraz informację o zawartej umowie wykonawczej;
   2. Konto Wykonawcy, obejmujące m.in. dane Konta (wraz z możliwością ich bieżącej edycji), funkcję zmiany hasła przeznaczonego do logowania na Platformie, dane o umowach zawartych z Administratorem oraz moduły specjalistyczne przeznaczone do:
    1. zamieszczania na Platformie prezentacji Wykonawcy oraz referencji potwierdzających jego doświadczenie w zakresie wykonawstwa instalacji w dziedzinie energetyki słonecznej;
    2. składania za pośrednictwem Platformy Wycen dla realizacji planowanego lub potencjalnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w dziedzinie energetyki słonecznej, w odpowiedzi na udostępnione Wykonawcy przez Administratora Zapytanie Zamawiającego. Moduł, o którym mowa powyżej określa również terminy: (i) złożenia Zapytań oraz (ii) wymagane terminy przygotowania Wycen;
   3. Z chwilą rejestracji Konta oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Wykonawca potwierdza, iż posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania instalacji fotowoltaicznych na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie energetyki słonecznej, ponadto, iż posiada środki finansowe konieczne do wykonania takich przedsięwzięć;
 4. Usunięcie lub zawieszenie Konta Użytkownika
  1. Administratorowi Platformy przysługuje uprawnienie do usunięcia lub zawieszenia Konta Użytkownika na Platformie. Decyzja o usunięciu lub zawieszeniu Konta nie wymaga uzasadnienia i zostaje doręczona Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
  2. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, iż uprawnienie Administratora do zawieszenia Konta na Platformie przysługuje w następujących wypadkach:
   1. w przypadku, o którym mowa w ust. 2.9. niniejszego Regulaminu;
   2. w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu spoczywających na nim obowiązków wynikających z podpisanej Umowy o świadczenie usług w ramach Platformy, w szczególności zaś w razie co najmniej dwukrotnego opóźnienia w przygotowaniu Wycen w stosunku do terminów określonych tą Umową;
  3. Uprawnienie do zawieszenia Konta Użytkownika przysługuje Administratorowi w przypadkach, o których mowa w ust. 4.2. powyżej, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do należytego wykonania Umowy w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni licząc od dnia doręczenia Użytkownikowi elektronicznego wezwania w powyższym zakresie. Wezwanie, o którym mowa powyżej uznaje się za skutecznie doręczone na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany na etapie rejestracji z chwilą jego wpłynięcia do systemu informatycznego Użytkownika. W przypadku usunięcia przez Użytkownika skutków naruszeń, w terminie zakreślonym w zdaniu poprzedzającym, Administrator dokona ponownej aktywacji konta w serwisie.
  4. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, iż uprawnienie Administratora do usunięcia Konta na Platformie przysługuje w następujących wypadkach:
   1. w przypadku, gdy Użytkownik wprowadza do Platformy informacje w sposób celowy wprowadzające w błąd innych Użytkowników lub Administratora, w szczególności co do zakresu Zapytania, danych Wyceny lub innych informacji istotnych dla korzystania z Platformy;
   2. w razie prowadzenia przez Użytkownika bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej względem Administratora. Za działalność konkurencyjną dla potrzeb niniejszego Regulaminu uważa się działalność każdego podmiotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, polegającą na: (i) pośredniczeniu w ocenie wiarygodności, doświadczenia oraz potencjału wykonawczego wykonawców branży energetycznej, (ii) pośredniczeniu w zawieraniu umów między podmiotami runku energetycznego a takimi wykonawcami; (iii) pośredniczeniu w poszukiwaniu na rzecz takich wykonawców zleceń w branży energetycznej; (iv) kojarzeniu uczestników procesów budowlanych lub inwestycyjnych w tej branży – przy wykorzystaniu środków elektronicznych lub oprogramowania analogicznego lub podobnego do Platformy;
   3. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich, w szczególności, lecz nie wyłącznie praw autorskich, praw własności intelektualnej, obowiązku zachowania poufności lub innych obowiązków określonych niniejszym Regulaminem;
   4. udokumentowanego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wykonawczej zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą jako skutek zakończonego procesu negocjacji zapoczątkowanego czynnościami w ramach Platformy, nadto, gdy Konto Użytkownika związane jest z negatywnymi opiniami innych Użytkowników Platformy;
   5. dwukrotnego zawieszenia Konta Użytkownika w okolicznościach wskazanych w ust. 4.2. powyżej
  5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Zapytań lub Wycen (z wyłączeniem Zapytań przygotowywanych przez specjalistów Platformy na rzecz Zamawiających będących osobami fizycznymi, zarejestrowanym na Platformie w kategorii „Domy jednorodzinne”) ponoszą Użytkownicy Platformy.
  6. Usunięcie Konta Użytkownika w okolicznościach wskazanych powyżej jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Administratora Umowy o świadczenie usług w ramach Platformy bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) na skutek okoliczności leżących po stronie Użytkownika.
  7. W przypadku decyzji Administratora o zawieszeniu lub usunięciu Konta, Użytkownikowi przysługuje – w terminie do 7 dni licząc od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji Administratora. Sprzeciw, o którym mowa powyżej winien zawierać uzasadnienie i zostać wniesiony na piśmie na adres siedziby Administratora. Administrator ma obowiązek odnieść się do treści sprzeciwu w terminie do 14 dni licząc od dnia jego doręczenia. W razie uwzględnienia sprzeciwu zawieszone lub usunięte Konto Użytkownika podlega ponownej aktywacji w Platformie. W razie odmowy uwzględnienia sprzeciwu przez Administratora, decyzja o zawieszeniu lub usunięciu konta staje się ostateczna.
  8. Zamawiającym przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług zawartej w związku z korzystaniem z Platformy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być złożone Administratorowi na piśmie na adres jego siedziby lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość (email) na adres kontaktowy wskazany w dziale „Kontakt”. Administrator potwierdza Zamawiającemu fakt otrzymania wypowiedzenia za pośrednictwem Platformy. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług na warunkach w niej zawartych.
  9. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o świadczenie usług w ramach Platformy w terminie, o którym mowa w ust. 8. powyżej lub wskazanym w tej Umowie powoduje automatyczne usunięcie Konta Użytkownika w ostatnim dniu tego terminu.
  10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie Konta założonego w Platformie wiąże się z usunięciem wszelkich danych (w tym danych osobowych), dokumentów lub innej aktywności Użytkownika w serwisie. Administrator uprawniony jest do zachowania danych lub informacji pochodzących z usuniętego Konta Użytkownika, które są niezbędne dla wykonania obowiązków spoczywających na nim zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś w celach kontroli, przez czas określonymi tymi przepisami.
 5. Funkcjonalność serwisu – postanowienia szczegółowe
  1. Zapytania
   1. Zapytania stanowią elektroniczną informację umieszczaną w Platformie przez Zamawiającego lub jego Specjalistów mającą na celu przedstawienie podstawowych założeń planowanego lub potencjalnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE), sporządzoną przez: (i) Zamawiającego na podstawie uprzednio predefiniowanego w Platformie zestawu pytań branżowych lub (ii) Specjalistów Platformy w ramach wizji lokalnej (dla Zamawiających będących osobami fizycznymi dokonującymi rejestracji w kategorii „Domy jednorodzinne”). Zapytanie zmierza do uzyskania: (i) informacji o potencjalnych Wykonawcach gotowych do realizacji przedsięwzięcia oraz (ii) Wycen. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, lecz materiał o charakterze wyłącznie informacyjnym.
   2. Zapytanie może zostać wygenerowane w ramach Platformy przez Użytkownika zarejestrowanego w serwisie wyłącznie jako Zamawiający, którego Konto zostało aktywowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownicy zarejestrowani w ramach Platformy jako Zamawiający, a których konto nie zostało aktywowane w serwisie, pozbawieni się możliwości generowania Zapytań za pośrednictwem Platformy. Platforma nie dopuszcza składania Zapytań przez Użytkowników niezarejestrowanych.
   3. Założenie Konta Zamawiającego, korzystanie z jego funkcjonalności - w tym generowanie Zapytań za pośrednictwem Platformy Let Me Connect You - jest pozbawione opłat.
   4. Złożenie Zapytania za Pośrednictwem Platformy (dla Zamawiających innych niż osoby fizyczne dokonującymi rejestracji w kategorii „Domy jednorodzinne) następuje poprzez wybór w Koncie Zamawiającego opcji „Nowe Zapytanie” oraz udzielenie odpowiedzi na uprzednio predefiniowany zestaw pytań branżowych, ze szczególnym uwzględnieniem pytań oznaczonych przez Platformę jako istotne dla opisu przedsięwzięcia oraz Wyceny. Platforma - na etapie składania Zapytania – umożliwia dołączenie w serwisie istotnych z punktu widzenia Zamawiającego dokumentów, plików, szablonów lub innych informacji, ułatwiających przygotowanie Wyceny. Przekazanie Zapytania do Wyceny w ramach Platformy następuję poprzez wybór opcji „Wyślij Zapytanie”.
   5. Złożenie Zapytania za Pośrednictwem Platformy (dla Zamawiających będących osobami fizycznymi dokonującymi rejestracji w kategorii „Domy jednorodzinne) następuje w sposób zautomatyzowany, na podstawie danych i informacji pozyskanych przez Specjalistów Platformy w trakcie przeprowadzonej u Zmawiającego wizji technicznej, niezbędnej dla określenia podstawowych parametrów technicznych takiego Zapytania. Dane z wizji technicznej umieszczane są do wglądu – po jej przeprowadzeniu – na koncie Zamawiającego w Platformie.
   6. Złożone przez Zamawiającego Zapytanie lub zapytanie wygenerowane automatycznie, o którym mowa w ust. 5. powyżej, po weryfikacji jego kompletności z punktu widzenia wymaganych przez Platformę informacji podstawowych, przekazane zostaje przez Administratora wytypowanym w ramach Platformy Wykonawcom, mając na uwadze m.in. parametry Zapytania, doświadczenie danego Wykonawcy w realizacji przedsięwzięć o określonej skali, aktualne obciążenie Wykonawców w zakresie przygotowania Wycen, aktualne zaangażowanie Wykonawców zrzeszonych w ramach Platformy w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych uzyskanych w jej ramach oraz źródła własne Administratora.
   7. Wyceny Wykonawców, którym przekazano Zapytania, dostępne są po zalogowaniu na koncie Zamawiającego w module „Zapytania i wyceny”. Po złożeniu w Platformie Wyceny do danego Zapytania wygenerowana zostanie przez Administratora informacja elektroniczna potwierdzająca pomyślne dodanie Wyceny dla danego Zapytania. Informacja, o której mowa powyżej, zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w formularzu rejestracyjnym i zawierać będzie informację o osobie Wykonawcy, który sporządził Wycenę, dacie jej dodania do Platformy oraz interaktywnym linku umożliwiającym podgląd złożonej Wyceny.
   8. Termin oczekiwania przez Zamawiającego na wykonanie danej Wyceny w ramach Platformy wynosi 20 (dwadzieścia) dni roboczych licząc od dnia wygenerowania Zapytania w Platformie i ma wyłącznie charakter instrukcyjny (Administrator nie gwarantuje jego dotrzymania). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak złożenia przez Wykonawców jakichkolwiek Wycen w odpowiedzi na Zapytanie Zamawiającego, złożenia takich Wycen w ilości niewystarczającej do podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 9 lub 10. poniżej lub naruszenia poprzez Wykonawców terminu na złożenie Wycen, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
   9. Na podstawie Wycen złożonych dla danego Zapytania Zamawiający uzyskuje możliwość zaproszenia danych Wykonawców – za pośrednictwem Platformy Let Me Connect You – do dalszych negocjacji zmierzających do ustalenia ostatecznych warunków realizacji przedsięwzięcia objętego Zapytaniem. Zaproszenie do negocjacji, o którym mowa powyżej, generowane jest w module „Zapytania i wyceny” poprzez wybór opcji „Zaproś na spotkanie” dostępnej dla każdego z Wykonawców, którzy złożyli Wyceny dla danego Zapytania. Informacja o zainteresowaniu Zamawiającego spotkaniem przekazywana jest konkretnym Wykonawcom przez Administratora Platformy, który pośredniczy na zasadzie wyłączności w jego organizacji. Strony spotkania, na uprzednie żądanie, zobowiązane są udostępnić Administratorowi wszelkie informacje podjęte w zakresie realizacji przedsięwzięcia objętego Zapytaniem, w szczególności zaś:
    1. informację o wstępnym wyborze Wykonawcy na realizatora przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Zapytaniem Zamawiającego;
    2. informację o braku takiego wyboru Wykonawcy na realizatora takiego przedsięwzięcia wraz z podaniem przyczyn takiej decyzji;
   10. W razie samodzielnego wstępnego wyboru przez Zamawiającego danego Wykonawcy na realizatora przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Zapytaniem:
    1. wygenerowana zostanie przez Administratora informacja elektroniczna potwierdzająca taki wybór. Informacja, o której mowa powyżej, zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, który został wybrany realizatorem przedsięwzięcia (podany w formularzu rejestracyjnym) i zawierać będzie informację o osobie Zamawiającego, numer i dane Zapytania oraz potwierdzenie wyboru Wykonawcy na realizatora jego przedmiotu. Informacja, o której mowa powyżej ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
    2. wygenerowana zostanie przez Administratora informacja elektroniczna, która zostanie przesłana na adresy poczty elektronicznej Wykonawców, którzy nie zastali wybrani realizatorem przedsięwzięcia (podane w formularzu rejestracyjnym) i zawierać będzie informację o osobie Zamawiającego, numer i dane Zapytania oraz potwierdzenie braku wyboru Wykonawcy na realizatora przedmiotu tego Zapytania;
   11. Z zastrzeżeniem ust. 12. poniżej, w razie wstępnego wyboru przez Zamawiającego danego Wykonawcy na realizatora przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Zapytaniem, Zamawiający uzyskuje możliwość zaproszenia tego Wykonawcy – za pośrednictwem Platformy Let-Me Connect-You – do podpisania Umowy wykonawczej (realizacyjnej). Zaproszenie do zawarcia Umowy wykonawczej, o którym mowa powyżej, generowane jest w module „Zapytania i wyceny” poprzez wybór opcji „Zaproś do podpisania Umowy” dostępnej dla Wykonawcy, który został wybrany realizatorem tego przedsięwzięcia.
   12. Platforma Let-Me Connect-You stanowi narzędzie programistyczne służące świadczeniu usług polegających wyłącznie na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającymi oraz umożliwianiu wstępnego wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego. Platforma nie posiada funkcjonalności nadto nie służy zawieraniu z jej wykorzystaniem jakichkolwiek Umów Wykonawczych, ich negocjowaniu, określaniu ich treści, praw i obowiązków stron, czy też innych elementów składowych związanych z realizacją danego zamierzania inwestycyjnego. Umowy Wykonawcze między Zamawiającymi a Wykonawcami zawierane są bezpośrednio między tymi Użytkownikami, z pominięciem Platformy.
   13. Strony Umowy wykonawczej (realizacyjnej), na uprzednie żądanie, zobowiązane są udostępnić Administratorowi kopię zawartej Umowy wykonawczej, w szczególności zaś:
    1. informację o dacie zawarcia Umowy Wykonawczej;
    2. informację o wartości należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Wykonawczej wynagrodzenia netto, powiększonego o należny podatek od towarów i usług VAT.
   14. Zawarcie Umowy Wykonawczej - zamykające proces Wyceny Zapytania w ramach Platformy - odnotowywane jest wyłącznie na zasadzie wzmianki przez Zamawiającego w module „Zapytania i wyceny” poprzez wybór opcji „Umowa podpisana.
 6. Wyceny
  1. Wyceny stanowią elektroniczną informację umieszczaną w Platformie przez Wykonawcę stanowiącą odpowiedź na Zapytanie danego Zamawiającego, obejmującą m.in. propozycję wstępnych warunków wykonania przedsięwzięcia objętego Zapytaniem oraz orientacyjną cenę jego wykonania ustaloną na podstawie informacji zawartych w Zapytaniu. Wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, lecz materiał wyłącznie o charakterze informacyjnym;
  2. Wycena pochodzi od Wykonawcy i jest wyłącznie przez niego sformułowana. Wycena, jej przedmiot oraz treści w niej zawarte nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich, a także dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących norm kupieckich. Wycena nie może zawierać informacji lub danych mogących prowadzić do deprecjacji dobrego imienia i renomy Administratora lub Platformy Let Me Connect You.
  3. Wycena może zostać wygenerowana w ramach Platformy przez Użytkownika zarejestrowanego w serwisie wyłącznie jako Wykonawca, którego Konto zostało aktywowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownicy zarejestrowani w ramach Platformy jako Wykonawcy, a których Konto nie zostało aktywowane w serwisie, pozbawieni się możliwości generowania Wycen za pośrednictwem Platformy. Platforma nie dopuszcza składania Wycen przez Użytkowników niezarejestrowanych.
  4. Za zastrzeżeniem ust. 9. poniżej, korzystanie z funkcjonalności konta Wykonawcy - w tym zamieszczanie Wycen za pośrednictwem Platformy Let-Me Connect-You - jest pozbawione opłat.
  5. Wycena przekazywana za pośrednictwem Platformy - jako odpowiedzi na Zapytanie Zamawiającego - generowana jest w module „Zapytania i wyceny” poprzez wybór opcji „Szczegóły” dostępnej dla każdego Zapytania oraz wgranie pliku Wyceny. Platforma - na etapie składania Wyceny – umożliwia dołączenie w serwisie istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dokumentów, plików, szablonów lub innych informacji, istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia objętego Zapytaniem. Przekazanie Wyceny w ramach Platformy następuję poprzez wybór opcji „Wyślij Wycenę do Klienta.
  6. Złożona przez Wykonawcę Wycena, po weryfikacji jej kompletności z punktu widzenia wymaganych przez Platformę informacji podstawowych, przekazana zostaje przez Administratora Zamawiającemu, który złożył Zapytanie.
  7. Wyceny Wykonawców, którym przekazano Zapytania, dostępne są po zalogowaniu na koncie Wykonawcy w module „Zapytania i wyceny”. Po złożeniu w Platformie Wyceny do danego Zapytania wygenerowana zostanie przez Administratora informacja elektroniczna potwierdzająca pomyślne dodanie Wyceny dla danego Zapytania. Informacja, o której mowa powyżej, zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podany w formularzu rejestracyjnym i zawierać będzie informację o osobie Wykonawcy, który sporządził Wycenę, dacie jej dodania do Platformy oraz interaktywnym linku umożliwiającym podgląd złożonej Wyceny.
  8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Wyceny oraz jej przekazania Administratorowi w terminie określonym w Umowie o świadczenie usług oraz następczo w module „Zapytania i Wyceny” jako „Termin przygotowania”.
  9. W przypadku wyboru Wykonawcy na realizatora przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Zapytaniem wygenerowanym za pośrednictwem Platformy oraz zawarcia przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Umowy Wykonawczej dla jego realizacji, Wykonawca zobowiązuje się – na warunkach określonych zawartą z Administratorem Umową o świadczenie usług – do uregulowania na rzecz Administratora należnego mu wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w zawarciu przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej z Zamawiającym.
  10. Administrator niniejszym zastrzega sobie prawo do usunięcia z Platformy wszelkich Wycen bądź innych treści umieszczonych przez Wykonawcę w serwisie w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 7. Ograniczenia odpowiedzialności
  1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie bez wyjątku dane, informacje lub dokumenty zawarte na Koncie Użytkownika, w tym m.in. dane podane w Platformie przez Zamawiającego dla potrzeb wygenerowania Zapytania, informacje lub dokumenty stanowiące jego załączniki, dane objęte treścią przygotowanych przez Wykonawców Wycen lub inne dane pochodzące od Użytkowników, niezależnie od ich treści, formy ich utrwalenia i ujawnienia, a służące korzystaniu z Platformy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek danych, informacji lub dokumentów zamieszczanych przez Użytkowników na Platformie, w tym za ewentualne szkody wynikłe z powodu podania przez Użytkownika niepełnych danych, danych wadliwych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, względnie danych wymagających doprecyzowania na etapie korzystania z Platformy. Administrator udziela jedynie Platformy (komunikacyjnej) do zamieszczania i przekazywania między Użytkownikami pochodzących od nich danych, informacji lub dokumentów. Zastrzeżenie powyższe nie ma zastosowania wobec treści Zapytań generowanych automatycznie w skutek danych lub informacji uzyskanych od Zamawiającego w skutek przeprowadzonej przez Specjalistów Platformy wizji technicznej (wobec Zamawiających dokonujących rejestracji na Platformie w kategorii „Domy jednorodzinne”).
  2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie dane pochodzące od Użytkowników a wykorzystywane w Platformie, wobec ich wartości gospodarczych, winny być przez Użytkowników traktowane jako dane poufne, obejmując m.in. tajemnicę przedsiębiorstwa określoną treścią art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich bez wyjątku danych, dokumentów lub informacji przekazanych mu za pośrednictwem Platformy w związku z jej korzystaniem pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Użytkowników, których dane zostały w sposób nieuprawniony ujawnione. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności wskazanych wyżej danych, w tym z zapewnienie takiej poufności u wszelkich podmiotów, którym dane te udostępnienia. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z naruszenia przez Użytkowników tajemnicy przedsiębiorstwa lub obowiązku zachowania poufności danych udostępnionych w Platformie. Każdy Użytkownik Platformy zobowiązany jest podjąć – przy zachowaniu należytej staranności – działania w celu utrzymania w poufności wszelkich danych, informacji i dokumentów, zamieszczanych w serwisie, w szczególności poprzez ich oznaczenie stosowną klauzulą „poufne” lub klauzulą o podobnym brzmieniu lub skutku.
  3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przyjmuje bezwarunkowo do wiadomości, iż Administrator nie jest Stroną jakiekolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zawartej na skutek wykorzystania funkcjonalności Platformy, w szczególności zaś Umowy wykonawczej, nadto nie gwarantuje, że Użytkownicy Platformy mają możliwość zawarcia lub wykonania takich umów. W związku z powyższym Administrator nie odpowiada w żadnym zakresie za wykonanie (w tym m.in. sposób, jakość wykonania), nienależyte wykonanie lub niewykonanie łączącej Zamawiającego z Wykonawcą czynności prawnej, niezależnie od podstaw, charakteru lub źródła takiej odpowiedzialności. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia Stron wywodzone z takich umów, bez względu na ich źródło, charakter prawny lub skutek.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw (w tym praw autorskich lub własności przemysłowej) osób trzecich lub ich dóbr osobistych przez Użytkowników Platformy.
  5. Administrator nie ponosi względem Użytkowników jakiejkolwiek odpowiedzialności, bez względu na jej charakter, źródło, rodzaj lub skutki, w szczególności zaś odpowiedzialności:
   1. za wyniki finansowe Użytkownika w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Zapytaniem, skuteczność jego działań podejmowanych w ramach Platformy, organizację pracy lub struktur osobowych, cele biznesowe, jakiekolwiek utracone korzyści lub szkody pośrednie, w tym związane z korzystaniem z Platformy, wykonaniem lub zaniechaniem wykonania Umowy wykonawczej lub inne szkody;
   2. wobec jakichkolwiek osób trzecich za działania lub zaniechania podejmowane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Platformy, za które ponoszą oni wyłączoną odpowiedzialność;
   3. za wydatki lub ewentualne koszty poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy;
  6. Administrator nie odpowiada również za:
   1. brak zainteresowania przedmiotem Zapytania lub treścią Wyceny przez innych Użytkowników;
   2. niedokonanie wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego jako realizatora przedsięwzięcia objętego treścią Zapytania / Wyceny lub nie zawarcie (odmowę zawarcia) przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy związanej z Zapytaniem lub Wyceną, w szczególności Umowy wykonawczej, na skutek jakichkolwiek okoliczności;
   3. zdolności (w tym zdolności finansowe), kwalifikacje, doświadczenie lub inne przymioty Użytkowników Platformy niezbędne do realizacji umów związanych z Zapytaniem lub Wyceną, w szczególności zaś Umów Wykonawczych, zawartych jako następstwo wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego na realizatora danego przedsięwzięcia przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy;
  7. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż jego decyzja o przedyskutowaniu lub negocjowaniu warunków realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Zapytaniem, jak również decyzja o przystąpieniu do takiej realizacji, podjęta została samodzielnie, na podstawie własnej oceny aspektów i ryzyk komercyjnych i finansowych z nią związanych. Platforma nie stanowi źródła jakiegokolwiek doradztwa merytorycznego w zakresie służącym jej celom, lecz wyłącznie komunikacyjne środowisko informatyczne umożliwiające zamieszczanie i przekazywanie danych, informacji lub dokumentów pochodzących od jej zarejestrowanych Użytkowników.
 8. Reklamacje
  1. Użytkownicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu Platformy.
  2. Reklamacja winna być zgłoszona nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości, za pośrednictwem środków elektronicznych z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie (pod adresem /kontakt) lub przesłana na adres poczty elektronicznej Administratora: info@connect-you.pl.
  3. Reklamacja winna zawierać w szczególności: (i) dane Użytkownika zgłaszającego reklamację, (ii) termin nieprawidłowego działania Platformy; (iii) opis nieprawidłowości oraz uzasadnienie reklamacji. Administrator zastrzega, iż reklamacje złożone pod terminie zakreślonym treścią ust. 7.2. powyżej lub reklamacje nie zawierające minimum informacji, wskazanych w zdaniu poprzedzającym, mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.
  4. Administrator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości przesłanej na podany przez niego w Platformie adres poczty elektronicznej.
  5. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany przez niego w Platformie adres poczty elektronicznej.
 9. Pozostałe postanowienia. Cookies
  1. Korzystając z Witryny oraz Platformy Let Me Connect You Użytkownik zobowiązuje się do: (i) przestrzegania niniejszego Regulaminu; (ii) korzystania z Platformy zgodnie z jej celem w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa, powszechnie uznanych zasad oraz praw i dóbr osób trzecich; (iii) korzystania z Platformy w sposób nieingerujący w jej strukturę lub zakłócający jej funkcjonowanie.
  2. Korzystanie z Platformy Let Me Connect You nie upoważnia w żadnym wypadku m.in. do: (i) podejmowania lub umożliwiania komukolwiek czynności mających na celu poznanie kodu źródłowego lub struktur baz danych Platformy poprzez jej wyświetlanie, obserwowanie i testowanie, w szczególności w celu poznania idei i zasad działania Platformy; (ii) dekompilacji, reprodukowania, odtwarzania lub modyfikowania kodu źródłowego, w tym struktury baz danych Platformy w całości lub części; (iii) opracowania, stworzenia lub wdrożenia oprogramowania analogicznego lub podobnego do Platformy (lub oprogramowania wykorzystującego lub modyfikującego dane w niej zawarte); (iv) poznania idei, założeń lub know-how leżących u podstaw działania i stworzenia Platformy oraz wszelkich danych technicznych jak i nietechnicznych dotyczących Platformy, w tym schematów oraz idei jej działania, struktury bazy danych lub kodów źródłowych, układu interfejsu, funkcjonalności oraz wszelkich innych danych, niezależnie od ich charakteru lub źródła, związanych z bezpośrednio lub nawet pośrednio z ww. Platformą.
  3. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Witryna oraz Platforma wykorzystują pliki Cookies. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Cookies nie zbierają jakichkolwiek Danych osobowych Użytkowników i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania naszych serwisów.
  4. Witryna oraz Platforma stosują dwa typy plików Cookies: (i) pliki Cookies techniczne służące utrzymaniu sesji Użytkownika po zalogowaniu oraz (ii) Cookies analityczne: google-analytics.com służące do prowadzenia statystyk dla witryny www.c-u.pl i www.let-me-connect-you.pl. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.
  5. Pliki Cookies sesyjne pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki Cookies stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
  6. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w Witrynie oraz Platformie przy wykorzystaniu domyślnych parametrów. Brak możliwości zapisywania / odczytywania plików Cookies przez Platformę może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z jej funkcjonalności.
  7. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach korzystania z Platformy Let Me Connect You określa Polityka Prywatności, stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo zmienić Regulamin w razie dodania nowych funkcjonalności Platformy, zmiany dotychczasowych przepisów prawa lub innych zmian organizacyjnych lub technicznych niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania.
  2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty jej wejścia w życie poprzez zamieszczenie zmian Regulaminu w Witrynie oraz za pośrednictwem wygenerowanej przez Administratora wiadomości elektronicznej skierowanej na adres Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług w trybie natychmiastowym.
  3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.