Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych kontrahentów i dbamy w sposób szczególny o ochronę ich Danych Osobowych. Z powyższych względów, dla zapoznania użytkowników serwisu Let Me Connect You z transparentnymi zasadami gromadzenia oraz przetwarzania przez nas Danych Osobowych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Przez Dane Osobowe, o których mowa powyżej, rozumiemy każdorazowo wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak m.in. imię i nazwisko czy numer telefonu. Przedmiotowe Dane gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z Platformy Let Me Connect You i wyłącznie w minimalnym zakresie, niezbędnym do takiego korzystania.

Wszystkie niezbędne Dane Osobowe – o których mowa poniżej – gromadzimy oraz przechowujemy w naszym serwisie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?
  1. Administratorem Danych Osobowych przekazywanych za pośrednictwem Platformy Let-Me Connect-You jest Connect-You Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-101) przy ulicy Chorzowskiej 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852254, NIP: 6342979757, REGON: 386636003.
 2. Jakie kategorie Danych Osobowych przetwarzamy?
  1. W związku z korzystaniem z Platformy Let Me Connect You gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe podane przez użytkownika:
   1. podstawowe dane podmiotów gospodarczych pochodzące z właściwych rejestrów publicznych - takich jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w tym dane podmiotu, informacje o siedzibie i jego adresie oraz rodzaju przeważającej działalności gospodarczej) oraz minimum danych kontaktowych osób działających w imieniu tych podmiotów (pracowników, przedstawicieli lub pełnomocników), niezbędnych dla procesu rejestracji lub prawidłowej komunikacji w serwisie (w tym imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres email oraz numer telefonu kontaktowego). Podanie powyższych danych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Platformę Let Me Connect You. Brak podania danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia na rzecz użytkownika usług za pośrednictwem Platformy Let Me Connect You.
   2. dane osób zamieszczone w wycenach składanych za pośrednictwem Platformy Let Me Connect You (w tym dane kontaktowe podane przez składających wyceny oraz imiona i nazwiska osób je podpisujących). Podanie powyższych danych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Platformę Let Me Connect You. Brak podania danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Let Me Connect You;
   3. dane osobowe osób fizycznych (w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu) niezbędne dla procesu rejestracji lub prawidłowej komunikacji w serwisie i korzystania z jego funkcjonalności. Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzamy także dla celów przeprowadzenia wizji technicznej niezbędnej dla określenia podstawowych parametrów technicznych przedsięwzięcia inwestycyjnego z zakresu odnawialnych źródeł energii, którego realizacją jest zainteresowana dana osoba, nadto dla celów przedstawiania wycen takich przedsięwzięć. Podanie powyższych danych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Platformę Let-Me Connect-You. Brak podania danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Let-Me Connect-You.
  2. W związku z korzystaniem z Platformy Let Me Connect You automatycznie gromadzimy również – wyłącznie dla poprawy jakości świadczonych przez nas usług lub funkcjonalności serwisu – dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) urządzenia użytkownika, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. W celach statystycznych przechowujemy również informacje na temat logowania użytkowników (takie jak data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data wyrażenia zgód w serwisie, data ostatniego logowania) oraz typu i rodzaju wykorzystywanej przez nich przeglądarki internetowej.
 3. W jakim celu przetwarzamy Dane Osobowe?
  1. Dane Osobowe przetwarzamy w następujących celach:
   1. w celu zawarcia lub wykonania umowy z naszą Spółką. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w czasie korzystania z naszej witryny podano nam dane, których podanie było opcjonalne (np. wprowadzając dane do formularza nieoznaczonego jako obowiązkowy) to podstawą przetwarzania takich danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celu prowadzenia bieżącej korespondencji lub komunikacji (na podany przez użytkownika adres email lub numer telefonu, także przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w związku z usługami świadczonymi przez naszą Spółkę oraz organizacji spotkań biznesowych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu sprawnej realizacji umów biznesowych, ich wykonywania lub obsługi;
   3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na naszej Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności związanych z płaceniem należności publicznoprawnych, prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
   4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami mogącymi powstać w ramach realizowanej współpracy gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   5. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju witryny lub promocji usług;
   6. w celu kierowania przez naszą Platformę treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu wyraźnie zamówionej przez użytkownika komunikacji marketingowej, w tym w formie opcjonalnych newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach lub konkursach. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrażono wyraźną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną (zgoda opcjonalna), którą zawsze można wycofać lub odmówić jej udzielenia;
   7. w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa witryny, usuwania ewentualnych awarii lub błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania witryną;
 4. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?
  1. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy (korzystania z Platformy). Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Dane takie będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda, Dane takie będą przetwarzane do czasu jej wycofania, ograniczenia lub podjęcia innych działań z Twojej strony ograniczających tą zgodę. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku woli wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej lub listu na adres podany w dziale „Kontakt” (lub za pośrednictwem dostępnego pod tym adresem formularza kontaktowego).
  2. Okresy przechowywania Danych Osobowych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy Dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 5. Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe?
  1. Podane w naszej Platformie Dane Osobowe nie są udostępnianie przez nas jakimkolwiek osobom trzecim. Wyjątkiem od powyższego jest oczywista potrzeba przekazywania Danych Osobowych pomiędzy uczestnikami procesu składania zapytań ofertowych oraz związanych z nimi wycen. Dane: (i) podmiotów przygotowujących wyceny w ramach Platformy Let-Me Connect-You (Wykonawców) oraz (ii) dane podmiotów składających zapytania (Zamawiających) przekazywane są wyłącznie w ramach procedur ofertowych, w których podmioty te biorą udział. Ostatecznie przekazanie Danych Osobowych między tymi podmiotami następuje również na etapie wyboru wstępnej wyceny oraz umówienia spotkania biznesowego, zamierzającego do jej doprecyzowania. Dodatkowo, dla realizacji celów określonych treścią ust. 3 powyżej, Dane Osobowe wprowadzone do Platformy możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:
   1. podmiotom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi wsparcia technicznego, utrzymania oprogramowania lub przechowywania danych oraz usługi analityczne, określone w Polityce Cookies;
   2. podmiotom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi podatkowo – księgowe lub prawne, w związku z finansowym rozliczeniem współpracy gospodarczej w ramach Platformy;
   3. podmiotom w ramach korzystania ze stanowiących nasza własność systemów informatycznych;
   4. podmiotom świadczącym usługi finansowe, w związku z wyrażoną przez Państwa wyraźną, dobrowolną wolą finansowania danego przedsięwzięcia inwestycyjnego (np. w formie leasingu);
   5. organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, przy czym ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych;
  2. Spółka nie przekazuje jakichkolwiek Danych Osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje prawa
  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych, masz następujące prawa:
   1. Prawo do sprzeciwu
    Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze względu na szczególną sytuację: Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu – ze względu na swoją szczególną sytuację - wobec przetwarzania Twoich danych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy przetwarzać Twoje Dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania;
    2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres: info@connect-you.pl lub pisemnie na adres Spółki wskazany na stronie „Kontakt” naszego serwisu.
   2. możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich Danych Osobowych;
   3. możesz zażądać sprostowania Twoich Danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia – prawo do bycia zapomnianym (jeśli nie ma podstawy do tego, abyśmy je przetwarzali) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje Dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie Danych, a także jeśli chcesz, aby Dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
   4. możesz zażądać przekazania Twoich Danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane Dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
   5. możesz żądać anonimizacji Twoich danych oraz korzystać z prawa do bycia informowanym o danych przez nas wykorzystywanych w ramach naszej współpracy. Niezależnie od tego będziesz informowany każdorazowo o fakcie naruszenia bezpieczeństwa ochrony Twoich danych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
   6. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa napisz do nas. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl/kontakt).
 7. Poufność Twoich Danych
  1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zobowiązujemy się do zachowania ich w ścisłej tajemny oraz należytego zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dane osobowe zebrane w trakcie naszych kontaktów są objęte tajemnicą i są przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 8. Wymóg zgody na przetwarzanie
  1. W przypadku, gdy podanie Danych Osobowych następuje w celu zawarcia umowy za pośrednictwem naszej witryny, podanie tych Danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie Danych Osobowych w takiej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych Danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 9. Postanowienia inne
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdują przepisy odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  2. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub Platformy. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.